Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Príroda v okolí Lakšárskej Novej Vsi


Lakšárska Nová Ves i takmer celý kataster obce patrí do veľkoplošného chráneného územia s názvom CHKO Záhorie (chránená krajinná oblasť). Na území CHKO platí druhý stupeň ochrany. Smerom na Severozápad a Západ sa nachádza Národná prírodná rezervácia (NPR) Zelienka a NPR Červený rybník. V oboch platí najvyšší, piaty stupeň ochrany.

V okolí Lakšárskej Novej Vsi je z drevín najviac zastúpená borovica lesná a dub letný, nasleduje agát biely a jarabina vtáčia. V NPR Zelienka i NPR Červený rybník sa nachádzajú aj smreky, tieto však nie sú pôvodnou drevinou.
Zloženie drevín v mokradiach, kde je vysoká hladina spodnej vody, je kontrastom drevín rastúcich na pieskových dunách. Tu prevládajú: jelša lepkavá, vŕba biela, topoľ biely, topoľ čierny. Krovitú časť tvoria: vŕba purpurová, baza čierna a bohato sa vyskytujúci bršlen európsky a kalina obyčajná.

Pestré zloženie lesov, mnohé močiare a húštiny vytvárajú dobré podmienky pre lovnú zver. Vo veľkom počte sú zastúpené druhy: divá kačica, zajac, bažant, jarabica, srnčia zver. Dobré podmienky má aj jeleň obyčajný, ale v posledných rokoch jeho stavy u nás klesajú. Zriedkavý je tiež daniel škvrnitý. Dravce - vtáky sú zastúpené druhmi: jastrab veľký, jastrab krahulec, myšiak hôrny, volavka popolavá, sojka obyčajná, straka obyčajná. Vzácnym druhom je krkavec čierny, ktorý v borovicových lesoch aj hniezdi.
Z cicavcov hodno spomenúť králika divého. V lesoch sa vyskytuje táto škodlivá zver: jazvec obyčajný, líška obyčajná, kuna lesná a tchor obyčajný.

Spoločenstvá pieskových dún
Mokrade a močiarne spoločenstvá
Huby