Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Profil VO - § 7 ods.1

 

Profil verejného obstarávateľa

Obec Lakšárska Nová Ves je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia  v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externí dodávatelia. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec:   Lakšárska Nová Ves
Sídlo:   Obecný úrad č.90, 908 76 Lakšárska Nová Ves
IČO:     00 309 681
DIČ:     2021049470