Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Profil VO - § 9 ods. 9

 

Profil verejného obstarávateľa

Obec Lakšárska Nová Ves je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2019 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia   v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec:   Lakšárska Nová Ves
Sídlo:   Obecný úrad č.90, 908 76 Lakšárska Nová Ves
IČO:     00 309 681
DIČ:     2021049470

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie:
Elektronické aukcie
Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3
Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
Informácie podľa § 44 zákona
Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)
Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z.

 

Číslo zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Predmet zákazky

Dátum
/termín/ zadania zákazky
(uzavretia zmluvy

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa,
Č. tel.: , e-mail *

Poznámka

1.

18.11.2013

Oprava miestnej komunikácie - priepustok

21.11.2013

Procházková 0903170004 laksar@stonline.sk

 
2.

14.2.2014

Poskytnutie služby verejného obstarávania

 

Procházková 0903170004 laksar@stonline.sk

 
3.

14.2.2014

Rekonštrukcia striech nebytových domov

 

Procházková 0903170004 laksar@stonline.sk

 


*Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo objednávky dátum zadania zákazky
Za stránku zodpovedá administrátor