Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Späť

Ustanovujúce zasadnutie OZ 28.11.2022

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2022, t.j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome.

V Lakšárskej Novej Vsi, 11.11.2022

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia 
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť obecné zastupiteľstvá (§12 ods.1 tretia veta zákona SNR 369/1990 Zb.)                                                                    
 9. Návrh na zriadenie  komisií
 10. Schválenie platu starostu obce
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver.

V Lakšárskej Novej Vsi, 25.11.2022

Ing. Oľga Procházková, v.r.

starostka obce

Vyvesené: 11. 11. 2022

Dátum zvesenia: 27. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť