Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zasadnutie OZ - 28.11.2022

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2022, t.j. v pondelok o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

V Lakšárskej Novej Vsi, 11.11.2022

Program zasadnutia:

1.  Otvorenie

2.  Určenie overovateľov zápisnice

3.  Schválenie programu rokovania 

4.  Kontrola plnenia uznesení

5.  Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2021. 

6.  Návrh rozpočtu obce Lakšárska Nová Ves na rok 2023

7.  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2023

8.  Návrh viacročného rozpočtu obce Lakšárska Nová Ves na roky 2023, 2024 a 2025

9.  Návrh na zrušenie knižnice v Mikulášove

10.  Žiadosti občanov

11.  Ostatné, diskusia

12.  Záver

V Lakšárskej Novej Vsi, 25.11.2022

Ing. Oľga Procházková, v.r.

starostka obce

Vyvesené: 11. 11. 2022

Dátum zvesenia: 28. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť