Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Platné VZN obce

Platné VZN obce

VZN č. 19/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Lakšárska Nová Ves - dodatok č.1

VZN

VZN č.19 dod.1.pdf 08.01.2021

VZN č. 21/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad sociálnej služby na území obce Lakšárska Nová Ves

VZN č.21.PDF 12.08.2019

VZN č.1 - o miestnych daniach na území obce Lakšárska Nová Ves

VZN č.1.pdf 03.01.2020

VZN č.10 - ktorým sa určuje školský obvod pre základnú školu Lakšárska Nová Ves

VZN 10

vzn 10.pdf 05.01.2017

VZN č.11 - o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce Lakšárska Nová Ves

VZN 11

vzn 11.pdf 05.01.2017

VZN č.12 - o používaní miestnych komunikácií na území obce Lakšárska Nová Ves

file0012.pdf 10.10.2015

VZN č.13 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lakšárska Nová Ves

vzn 13.pdf 21.09.2018

VZN č.14 - prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Lakšárska Nová Ves

vzn 14.pdf 25.05.2016

VZN č.15 - o záväznej časti Územného plánu obce Lakšárska Nová Ves

VZN č.15.pdf 28.05.2020

VZN č.15 - o záväznej časti Územného plánu obce Lakšárska Nová Ves - Územný plán obce Lakšárska Nová Ves

vzn15komplex.pdf 28.05.2020

VZN č.15 - príloha Regulatívy územného rozvoja

Regulatívy územného rozvoja.pdf 28.05.2020

VZN č.16 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie pod

VZN č.16.PDF 12.08.2019

VZN č.17 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lakšárska Nová Ves

file0017.pdf 31.03.2016

VZN č.18 - o riešení krízovej situácie v zásobovaní vodou na území obce Lakšárska Nová Ves

file0018.pdf 10.10.2015

VZN č.19 - o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Lakšárska Nová Ves

file0019a.pdf 20.01.2016

VZN č.2 - o poplatku na území obce Lakšárska Nová Ves

VZN č.2.pdf 03.01.2020

VZN č.20 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Lakšárska Nová Ves

vzn č.20.pdf 06.06.2017

VZN č.3 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lakšárska Nová Ves

VZN 3

VZN č.3.pdf 08.01.2021

VZN č.4 - o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Lakšárska Nová Ves

file0004.pdf 10.10.2015

VZN č.5 - ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Lakšárska Nová Ves

file0005.pdf 10.10.2015

Stránka