Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Platné VZN obce

Platné VZN obce

VZN č. 19/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Lakšárska Nová Ves

VZN č.19.pdf 09.03.2023

VZN č. 21/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad sociálnej služby na území obce Lakšárska Nová Ves

VZN č.21.PDF 12.08.2019

VZN č.1 - o miestnych daniach na území obce Lakšárska Nová Ves

VZN č.1.pdf 03.01.2020

VZN č.10 - ktorým sa určuje školský obvod pre základnú školu Lakšárska Nová Ves

VZN 10

vzn 10.pdf 05.01.2017

VZN č.11 - o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce Lakšárska Nová Ves

11 - VZN o podmienkach 2023.pdf 04.01.2023

VZN č.12 - o používaní miestnych komunikácií na území obce Lakšárska Nová Ves

file0012.pdf 10.10.2015

VZN č.13 - o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lakšárska Nová Ves

vzn 13.pdf 21.09.2018

VZN č.14 - prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Lakšárska Nová Ves

vzn 14.pdf 25.05.2016

VZN č.15 - o záväznej časti Územného plánu obce Lakšárska Nová Ves

VZN č.15.pdf 28.05.2020

VZN č.15 - o záväznej časti Územného plánu obce Lakšárska Nová Ves - Územný plán obce Lakšárska Nová Ves

vzn15komplex.pdf 28.05.2020

VZN č.15 - príloha Regulatívy územného rozvoja

Regulatívy územného rozvoja.pdf 28.05.2020

VZN č.16 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie pod

VZN č.16 od 2023.pdf 04.01.2023

VZN č.17 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lakšárska Nová Ves

file0017.pdf 31.03.2016

VZN č.18 - o riešení krízovej situácie v zásobovaní vodou na území obce Lakšárska Nová Ves

file0018.pdf 10.10.2015

VZN č.19/2015 - dodatok č. 1 o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Lakšárska Nová Ves

VZN č.19 na r.2023.pdf 09.03.2023

VZN č.2 - o poplatku na území obce Lakšárska Nová Ves

02 - VZN o poplatku - 2023.pdf 04.01.2023

VZN č.20 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Lakšárska Nová Ves

vzn č.20.pdf 06.06.2017

VZN č.22, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk na území obce Lakšárska Nová Ves

VZN č.22 final.pdf 09.02.2021

VZN č.23/2021 o organizácii miestneho referenda

VZN č.23.pdf 30.07.2021

VZN č.24/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 15/2008 zo dňa 27.3.2008 o záväzných častiach Územného plánu obce Lakšárska Nová Ves - záväzné časti

ZČ_ZaD1_09_2022_obec.pdf 19.10.2022

Stránka