Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Prvé zasadnutie

U Z N E S E N I E
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva


Obecné zastupiteľstvo v Lakšárskej Novej Vsi


A. berie na vedomie

 1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 2. vystúpenie novozvoleného starostu


B. konštatuje, že

 1. novozvolený starosta obce Ing. Oľga Procházková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zatupiteľstva
   

Ing. Peter Biksadský
Renáta Bobotová
Ing. Ján Cigánek
Jozef Jablonický
JUDr. Juraj Procházka
Viliam Selko
Klaudia Šajdíková
Ing. Juraj Tekula
Tibor Velický
 

C. zriaďuje

 1. 1. komisie, a to
 2. pre správu majetku obce.
 3. stavebná a životného prostredia
 4. pre školstvo, kultúru a sociálne otázky
 5. mládež, šport a verejný poriadok
 6. pre poskytovanie dotácií z rozpočtu obce


D. volí

 1. zástupcu starostu Jozefa Jablonického.
 2. predsedov komisií:
 3. pre správu majetku obce - JUDr. Juraj Procházka
 4. stavebná a životného prostredia - Ing. Ján Cigánek
 5. pre školstvo, kultúru a sociálne otázky - Klaudia Šajdíková
 6. mládež, šport a verejný poriadok - Tibor Velický
 7. pre poskytovanie dotácií z rozpočtu obce - Ing. Peter Biksadský
 8. pre ochranu verejného záujmu - Renáta Bobotová


E. schvaľuje

 1. plat starostu
 2. odmenu poslancom a členom komisií


F. ukladá

predsedom komisií
predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií obecného zastupiteľstva (poslanci, ďalšie navrhnuté osoby z radov občanov)


G. určuje sobášiacich

Ing. Oľga Procházková
Jozef Jablonický


H. odporúča

starostovi obce
posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce